KVKK AYDINLATMA METNİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

 

Veri sorumlusu sıfatıyla ORBEL A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, internet sitemizi ziyaret ederek veya telefon yoluyla iletişime geçerek hizmetlerimizden yararlanan ilgili kişi veri sahiplerinin, kişisel verilerine yönelik bilgilendirme ve aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

 

Şirketimiz nezdinde hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK kapsamında sahip olduğunuz haklarınızla ilgili olarak işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır. 

 

  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

 

Bu aydınlatma kapsamında işlenen kişisel verileriniz bakımından ‘‘ORBEL A.Ş.’’ veri sorumlusudur.

Vergi Bilgisi:

Mersis No:

Adres Bilgisi: Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No:1 Altınordu / ORDU

E-posta: orbel@hs03.kep.tr

 

  1. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ ?

 

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, sizlerin soru ve taleplerinizi hızlı ve etkin yerine getirebilmek, Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden en iyi şekilde faydalandırmak, hizmetlerimizin kullanımını ve işlevselliğini denetleyebilmek üzere işlenmekte ve fiziki arşivler ile bilişim sistemlerine nakledilerek, dijital ve fiziki ortamlarda muhafaza edilebilmektedir.

 

Çalışan ve Stajyer Adayları;

 

Kimlik verileriniz (adınız-soyadınız, tc kimlik numaranız, doğum tarihi ve yeri, cinsiyetiniz); çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması  amaçlarıyla işlenmektedir.

 

İletişim bilgileriniz (İletişim adresi, e-posta adresi, telefon numarası); Aday ile uygun pozisyon açılması durumunda iletişim kurulabilmesi amacıyla işlenebilmektedir.

 

Özlük bilgileri (Eğitim durumu, Özgeçmiş bilgisi vb.); çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, adaya uygun pozisyon ve görevlendirmelerin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Mesleki deneyim bilgileriniz (Diploma, sertifika, eğitim ve kurs, devam edilen okul bilgisi vb.);çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, adaya uygun pozisyon ve görevlendirmelerin sağlanabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

 

Kurumsal Web Sitemiz Üzerinden İşlem Yapan Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz; 

 

Kimlik verileriniz (Adınız-soyadınız); Kimliğinizin doğrulanabilmesi ve işlem sahibinin kimlik bilgilerinin tespiti, hizmetlerimizin ifa edilmesinden sonraki süreçte taleplerinize yönelik destek hizmetlerinin yürütülebilmesi, müşteri ilişkileri/memnuniyeti ile müşteri talep ve şikayetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması amacıyla işlenmektedir.

 

İletişim verileriniz (Elektronik posta adresiniz); İşlem sahibi ile iletişim kurulabilmesi, hizmetlerimizin sunulması ve kesintisiz sürdürülebilmesi, talebiniz doğrultusunda sizinle paylaşmamız gereken bilgi ve belgelerin iletişim bilgileriniz üzerinden iletilmesi, hizmetlerimizin ifa edilmesinden sonraki süreçte taleplerinize yönelik destek hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Araç plaka bilgileriniz; Otopark borç sorgulama ve ödeme işlemlerinizi hızlı ve kesintisiz bir şekilde gerçekleştirebilmeniz amacıyla işlenmektedir.

 

Ayrıca Web Sitemizi ziyaret eden kullanıcılara ait trafik bilgileri, tarayıcı bilgileri, IP adresi, MAC adresi, web erişim log kayıtları; erişim yetkilerinin ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülebilmesi,  5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile diğer yasalara aykırılıkların önüne geçilmesi, takibi ve denetimi işlemleri amacıyla işlenmekte ve 6698 Sayılı Kanun uyarınca hazırlanan ve web sitemiz üzerinden ulaşılan aydınlatma ve/veya ilgili kişi başvuru metinlerinin kullanıcı erişim/işlem log kayıtları da tutulmaktadır.

 

Telefon Yolu İle İletişime Geçen Müşterilerimiz;

 

Kimlik verileriniz (Adınız-soyadınız) ve İletişim verileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz); sizlere doğru hitap edilebilmesi, ticari faaliyetlerin ve sözleşme ilişkilerinin sürdürülebilmesi, talep ve şikayetlerinizin karşılanması amacıyla iletişimin sağlanabilmesi, Şirketimiz hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması, ileride doğabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 

Ziyaretçilerimiz;

 

Kimlik verileriniz(Adınız-soyadınız) ve fiziksel mekan güvenliği verileriniz (Kamera kaydı/fiziki görüntüleriniz); Hizmetlerimizin ifası sırasında güvenliğin sağlanarak gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve müşteri ziyaretlerinin takibi amacıyla işlenmektedir.

Hes kodu ve ateş ölçüm dereceleriniz (hastalık riski taşıyıp taşımadığınıza ilişkin bilgiler); fiziksel mekan ve tesislerimizde geçirilecek süre boyunca, hastalık bulaş riskini azaltmak ve sağlıklı bir ortam sağlamak amacıyla işlenmektedir.

 

Müşterilerimiz, Potansiyel Müşterilerimiz, Tedarikçi Firma Yetkililerimiz Ve/Veya Çalışanlarımız;

 

Kimlik verileriniz (Adınız-soyadınız, tc numaranız, pasaport numaranız), İletişim verileriniz (telefon numaranız, e-posta adresiniz), Fiziksel mekan güvenliği verileriniz (Kamera kaydı/fiziki görüntüleriniz), Finans verileriniz (Banka hesap bilgileriniz); İletişim ve iş faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış süreçlerinin ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, tedarikçi yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, mesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara bilgi verilmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Sağlık verileriniz; Ordu Büyükşehir Belediyesi belediyecilik hizmetlerinin sunulması amacıyla açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERLE PAYLAŞIYORUZ ?

 

ORBEL A.Ş. tarafından işlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla ve faaliyet gösterdiğimiz alanda verdiğimiz hizmetlerle sınırlı olmak üzere Kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum, kuruluşlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi, adli ve idari merciler, denetçi kurumlar, verileri istemeye kanunen yetkili resmi merciler ve iş ortağı şirketlerimiz ile  6698 sayılı Kanun’un 8/2 ve 9/2 maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA VE İŞLENME YÖNTEMİ NEDİR ?

 

Kişisel verileriniz web sitemizi ziyaret etmeniz, onlıne platform/web sitemiz kanalı ile iletişime geçmeniz, Şirketimizi fiziki ziyaretiniz, ihale isteklisi olmanız, hizmetlerimizden yararlanmak üzere bizlere başvurmanız suretiyle işin veya talep edilen/işlenmesi gereken kişisel verilerin niteliğine  göre otomatik ya da otomatik olmayan yollarla veri tabanı oluşturmak, sözleşme imzalamak, liste yapmak, belge/form doldurmak, dilekçe yazmak vb. suretiyle işlenmektedir.

 

  1. KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR ?

 

Kişisel verileriniz Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak Kanun’un 5. maddesinin ikinci fıkrasının a bendi uyarınca kanunlarda açıkça öngörülmesi, c bendi uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, ç bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

6.    KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi olarak Şirketimize başvurduğunuzda;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarılıp, aktarılmadığını ve aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

7.    HAKLARINA YÖNELİK TALEPLERİNİZ HAKKINDA ŞİRKETİMİZE BAŞVURU YÖNTEMİ

 

6698 Sayılı Kanun’nun 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin olarak, Kanun’un 13. maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in ilgili hükümlerine bağlı olarak talepte bulunabilirsiniz. Kimliğinizi tespite elverişli belgeler ve talebinizi içeren dilekçenizi ‘‘Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No:1 Altınordu / ORDU’’ adresine yazılı olarak bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya E-posta ile yapacağınız başvurularınızı ‘‘orbel@orbel.com.tr ’’ veya‘‘ orbel@hs03.kep.tr ’’ adreslerine iletebilirsiniz.

 

Veri sahibi ilgili kişi başvuru formuna https://orbel.com.tr/  adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır. Şirketin gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin kayıt ve belgeleri ilgili yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre (en az 10 yıl) ile saklama yükümlülüğü olduğundan; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz Şirketimiz tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecektir. Ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

 

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayın..