İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALIM İLANI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALIM İLANI

77
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALIM İLANI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR

ORBEL İNŞAAT GÜVENLİK TAAH. HİZ. NAK. TURZ. SAN. VE TİC. A. Ş.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAPSAMINDA İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/540685

1-İdarenin

 1. a)Adresi

:

DÜZ MAH. KÜLTÜR CAD. NO:14/101 ALTINORDU/ORDU

 1. b)Telefon ve faks numarası

:

4525055152 - 4522229252

 1. c)Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@orbel.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı

:

3500 dk Çok Teh. Sınıf (İSG Uzmanı), 3300 dk Teh. Sınıf (İSG Uzmanı), 22200 dk Az Teh. Sınıf (İSG Uzmanı), 80600 dk Çok Teh. Sınıf (İşyeri Hekimi), 51610 dk Teh. Sınıf (İşyeri Hekimi), 45800 dk Az Teh. Sınıf (İşyeri Hekimi)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b)Yapılacağı yer

:

ORDU il sınırları içinde

 1. c)Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer

:

Düz Mah. Kültür Cad. No:14/101 Altınordu/ORDU

 1. b)Tarihi ve saati

:

14.11.2019 - 14:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

OSGB Yetki Belgesi teklif zarfında sunulacaktır. 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde sözleşme kapsamında taahhüt edilerek tamamlanmış olan ' işyerlerinde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince zorunlu olan iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin Ortak Sağlık Güvenlik Birimleriyle yürütülmesine yönelik hizmet alımı işleri' benzer iş olarak kabul edilecektir. 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORBEL İNŞ. GÜV. TAAH. HİZ. NAK. TURZ. SAN ve TİC. A. Ş. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading