ÇAMBAŞI DOĞA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MONTAJLI BUNGALOV ALIMI - İHALE TARİH VE SAATİ 10.10.2019 - 14:00

 • Anasayfa
 • İhaleler
 • ÇAMBAŞI DOĞA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MONTAJLI BUNGALOV ALIMI - İHALE TARİH VE SAATİ 10.10.2019 - 14:00

ÇAMBAŞI DOĞA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MONTAJLI BUNGALOV ALIMI - İHALE TARİH VE SAATİ 10.10.2019 - 14:00

- 146

BUNGALOV SATIN ALINACAKTIR

ORBEL İNŞ. GÜV. TAAH. HİZ. NAK. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

ÇAMBAŞI DOĞA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MONTAJLI BUNGALOV ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/447374

 

1-İdarenin

 1. a)Adresi

:

DÜZ MAH. KÜLTÜR CAD. NO:14/101 ALTINORDU/ORDU

 1. b)Telefon ve faks numarası

:

4525055152 - 4522229252

 1. c)Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@orbel.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı

:

ÇAMBAŞI DOĞA TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 12 ADET MONTAJLI BUNGALOV ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b)Teslim yeri

:

Musakırık Mahallesi Kabalak Küme Evleri Çambaşı Doğa Tesisi Kabadüz/Ordu

 1. c)Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3(üç) gün içerisinde işe başlanacak olup 30 gün içerisinde teknik şartname ve projesine uygun bir şekilde teslimi yapılacaktır.


3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer

:

ORBEL A.Ş. Genel Müdürlüğü Düz Mah. Kültür Cad. No:14/101 Altınordu/ORDU

 1. b)Tarihi ve saati

:

10.10.2019 - 14:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 15 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Teknik şartnamedeki hususlar geçerlidir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş olan her türlü ahşap ev ve bungalov imalatı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORBEL A.Ş. Genel Müdürlüğü Düz Mah. Kültür Cad. No:14/101 Altınordu/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading