ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALIMI

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALIMI

05 Şubat 2020 - 10:00 92

 ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

ORBEL İNŞAAT GÜVENLİK TAAH. HİZ. NAK. TUR. SAN. VE TİC. A.Ş.

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/690254

 

1-İdarenin

 1. a)Adresi

:

DÜZ MAH. KÜLTÜR CAD. NO:14/101 ALTINORDU/ORDU

 1. b)Telefon ve faks numarası

:

4525055152 - 4522229252

 1. c)Elektronik Posta Adresi

:

satinalma@orbel.com.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

 1. a)Niteliği, türü ve miktarı

:

1.479.186,08 kWh Elektrik Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 1. b)Teslim yerleri

:

Teknik şartnamede belirtilen abonelere teslim edilecektir.

 1. c)Teslim tarihi

:

İşin süresi 12 (oniki) ay olup, 12 ay her gün 24 saat boyunca kesintisiz olarak elektrik enerjisi temin ve teslim edecektir. İşin mali yıl içerisinde (31.12.2020) bitirilmesi esastır


3- İhalenin

 1. a)Yapılacağı yer

:

ORBEL A.Ş. Genel Müdürlüğü Düz Mah. Kültür Cad. No:14/101 Altınordu/ORDU

 1. b)Tarihi ve saati

:

05.02.2020 - 10:00


 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu) tarafından yayınlanmış olan enerji piyasası serbest tüketici yönetmeliğine göre serbest tüketici belgesi sahibi olan idareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından düzenlenmiş kendisine uygun olan lisansın (Üretim Lisansı veya Otoprodüktör Lisansı veya Otoprodüktör Grubu Lisansı veya Dağıtım Lisansı veya Toptan Satış Lisansı veya Perakende Satış Lisansı veya Tedarik Lisansı) aslını veya noter onaylı suretini veya belge aslı idareye sunulup “aslı idarece görülmüştür” onaylı suretini teklif zarfının içerisinde sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ORBEL A.Ş. Genel Müdürlüğü Düz Mah. Kültür Cad. No:14/101 Altınordu/ORDU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Hızlı İletişim

Sorun Ve Şikayetlerinizi Bize Hızlı Bir Şekilde Bildirin

loading