OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (OTTS) İLE AKARYAKIT ALIMI

OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (OTTS) İLE AKARYAKIT ALIMI

ORBEL İNŞAAT GÜVENLİK TAAH. HİZ. NAK. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (OTTS) İLE AKARYAKIT ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2021/807317
1-İdarenin
a) Adı:ORBEL İNŞAAT GÜVENLİK TAAH. HİZ. NAK. TURZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi:Selimiye Mahallesi İnayet Sıtkı Caddesi No:1 Altınordu/ORDU
c) Telefon ve faks numarası:4525055152 - 4522229252
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ (OTTS) İLE AKARYAKIT ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:

Motorin (Euro Dizel) (Diğer): 25.000 Litre Kurşunsuz Benzin (95 Oktan veya Üzeri): 1.500 Litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Türkiye Geneli
ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. İşin süresi 12 (oniki) ay olup teknik şartnameye göre peyderpey teslim alınacaktır. İşin süresi 31.12.2022 tarihine kadardır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:15.12.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):ORBEL A.Ş. Genel Müdürlüğü Selimiye Mahallesi İnayet Sıtkı Caddesi No:1 Altınordu/Ordu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

a) İstekli Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu ise; İş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu olduğunu gösteren “Dağıtıcı Lisansını”,
b) İstekli Akaryakıt Dağıtım Kuruluşu Bayisi ise; Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş, Akaryakıt Dağıtım Kuruluşunun Bayisi olduğunu gösteren “Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini”, aslı veya dağıtım kuruluşu tarafından onaylı suretini ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş  olan “İstasyonlu Bayilik Lisansını” teklif dosyasında sunmak zorundadır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.