ORDU İLİ KABADÜZ İLÇESİ ÇAMBAŞI DOĞA TESİSİ M-1 TELESİYEJ İSTASYONU SATIŞI İHALE İLANI

ORBEL İNŞ. GÜV. TAAH. HİZ. NAK. TURZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

ORDU İLİ KABADÜZ İLÇESİ ÇAMBAŞI DOĞA TESİSİ M-1 TELESİYEJ İSTASYONU SATIŞI İHALE İLANI

  1. Ordu ili Kabadüz İlçesi ilçesi Musakırık Mahallesi Kabalak Küme Evleri mevkiinde Çambaşı Doğa Tesisinde bulunan M-1 Telesiyej İstasyonu ORBEL A.Ş.’nin 25.06.2021 tarihli 2021-069 karar numaralı Sabit Kıymet Konusu Envanterlere Ait İhale Yönergesine istinaden satışı yapılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.

 

  1. İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı;

2.1. İdarenin Adı                      : Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San Ve Tic. A.Ş.

2.2. İlgili Birim                         : Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliği

2.3. İlgili Adres                         : Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No:1 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks     : 0(452)5055152 / 0(452)2229252

2.5. İhalenin Yapılacağı Yer    : Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş.

                                                     Selimiye Mah. İnayet Sıtkı Cad. No:1 Altınordu/ORDU

2.6. İhale Tarihi ve Saati          : 29.04.2022  Cuma günü Saat 10:00

             2.7. İhale Usulü                         : Pazarlık usulü

 

  1. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat;

 

  1. M-1 Telesiyej hattının muhammen satış bedeli K.D.V. Hariç 33.702.718,90 TL (Otuz Üç Milyon Yedi Yüz İki Bin Yedi Yüz On Sekiz Türk Lirası Doksan Kuruş) olup,
  2. Geçici teminat miktarı ise muhammen satış bedelinin % 3’ü olan 1.011.081,56 TL (Bir Milyon On Bir Bin Seksen Bir Türk Lirası Elli Altı Kuruş) 'dur.

 

  1. Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı;

Şartname ve ekleri Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş. Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliği biriminden 750,00 TL bedelle satın alınacaktır.

 

  1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterler;

A)        Gerçek Kişiler:

1-        Yasal Yerleşim Yeri belgesi.

2-        Nüfus kayıt örneği.

3-        Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4-        İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi.

5-        Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu.

6-        Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl için-de alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Be-yannamesi. (1- 2- 3-4- 6-7-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ay-rı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

7-        Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletna-me ile vekilin Noter onaylı imza örneği.

8-        İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

9-        İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

10-      İlk teklif mektubu.

 

B)        Tüzel Kişiler:

1-        Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,

2-        Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.

3-        İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4-        Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,

5-        Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. ( 1- 2- 3- 5-6-8-9. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )

6-        Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.

7-        İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.

8-        Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.

9-        İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.

10-      İlk teklif mektubu.

 

C)Diğer Şartlar:

a)        İhale şartnamesi ve ekleri, Orbel A.Ş. Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliğinden 750,00 TL (YediyüzElliTürklirası)  bedelle satın alınacak ve dosya satın alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.

b)        Geçici teminat bedeli Vakıflar Bankası Altınordu Merkez şubesi nezdinde bulunan TR04 0001 5001 5800 7287 3819 20 İban nolu ORBEL A.Ş.  hesabına yatırılacaktır. Geçici teminatlar mektup olarak da verilebilir.

 

  1. Ödeme Koşulları

 

a)        Alıcı satış bedelini peşin olarak ödeyecektir.

b)        Alıcının ihale yetkilisince onaylanan kesinleşen ihale kararının kendisine tebliği tarihini izleyen günden itibaren 10 iş günü içerisinde ihale sonucunda belirlenen satış bedelinin kdv dahil peşin ödemesini gerçekleştirecektir ve şartnamenin 16. Maddesinde belirtilen Alıcıya ait bulunan her türlü vergi, resim, ipotek tesis giderleri ve harçların yatırması, taahhütleri yerine getirmesi ve diğer giderleri ödemesi şartıyla M-1 Telesiyej Alıcıya teslim edilecektir.

c)         Geçici teminat; teslim işleri gerçekleştirilip ve satış bedeli tamamen tahsil edildikten sonra geri iade edilecektir.

d)        Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde geçici teminat gelir kaydedilecektir.

 

  1. Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği;

İstekliler, istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten 1(bir) gün önce saat 17:00’a kadar Satın alma ve İdari İşler Yönetmenliğine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 

     İdare 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve ertelemekte serbesttir.

 

 

 

                                                                                                                                        Orbel A.Ş.

                                                                                                                                        Genel Müdürlüğü