KİRALAMA İHALE İLANI

KİRALAMA İHALE İLANI

ORBEL İNŞ. GÜV. TAAH. HİZ. NAK. TURZ. SAN. ve TİC. A.Ş. KİRALAMA İHALE İLANI

 

 1. ORBEL A.Ş.’nin Elektronik Ücret Toplama Sistemi kapsamında görev, yetki ve sorumluluk alanına giren İlimiz Altınordu ilçesinde hizmet vermekte olan 175 Adet Toplu Taşıma Aracı içinde bulunan ekranların işletmeciliği, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 5 (beş) yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
 2. İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı;

2.1. İdarenin Adı                      : Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San Ve Tic. A.Ş.

2.2. İlgili Birim                         : Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliği

2.3. İlgili Adres                         : Düz Mah. Kültür Cad. No:14/101 Altınordu/ORDU

2.4. İletişim Telefonu, Faks     : 0(452)5055152 / 0(452)2229252

2.5. İhalenin Yapılacağı Yer    : Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş.

                                                     Düz Mah. Kültür Cad. No:14/101  Altınordu/ORDU

2.6. İhale Tarihi ve Saati         :06/11/2020 Cuma günü Saat 15:00

2.7. İhale Usulü                        :2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü.

 1. Muhammen Bedel ve Geçici Teminat

Elektronik Ücret Toplama Sistemi kapsamında hizmet vermekte olan 175 Adet Toplu Taşıma Araç İçi Ekranların İşletmeciliğinin yıllık muhammen kira bedeli K.D.V. Hariç 96.000,00 TL olup, geçici teminatı ise muhammen kira bedelinin % 3’ü olan 14.400,00 TL'dir.

 1. Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı;

Şartname ve ekleri  Orbel İnş. Güv. Taah. Hiz. Nak. Turz. San. ve Tic. A.Ş. Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliği biriminden 1.000,00-TL  (BinTürklirası)   bedelle satın alınacaktır.

 1. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterler;   

A)Gerçek Kişiler:

 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi.
 2. Nüfus Kayıt Örneği.
 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi
 5. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 6. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre reklamcılık işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 7. Ortak girişim olması halinde, her hâlükârda madde 6’daki tüm şartları ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerden birisinin sağlaması zorunludur ve ortak girişimin yapılmış olduğu yıl içinde alınmış Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Noter Tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilecektir. 
 8. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 9. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 10. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 11. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.( Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )              
 12. Ordu ilinde en az bir Belediyenin açık hava reklam işletmeciliğini yaptığına dair belge vermek zorundadır.
 13. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Muhammen bedelin (5 yıllık bedel üzerinden) asgari %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)
 14. İlgili vergi dairesinden alınacak ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
 15. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

B)Tüzel Kişiler:

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı.  
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre reklamcılık işi yaptıklarına dair Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 5. Ortak girişim olması halinde, her hâlükârda madde 6’daki tüm şartları ortak girişimi oluşturan tüzel kişilerden birisinin sağlaması zorunludur ve ortak girişimin yapılmış olduğu yıl içinde alınmış Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Noter Tasdikli Ortaklık Sözleşmesi verilecektir. 
 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 7. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 8. Ordu Büyükşehir Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 10. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar. )
 11. Ordu ilinde en az bir Belediyenin açık hava reklam işletmeciliğini yaptığına dair belge vermek zorundadır.
 12. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. Muhammen bedelin (5 yıllık bedel üzerinden) asgari %50’si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)
 13. İlgili vergi dairesinden alınacak ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.
 14. İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

 

6) Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği;

 1. İstekliler istenen belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp,  dosyalarını ihalenin yapılacağı tarihten bir gün önce saat 17.00’ya kadar Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliğine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 2. İhale katılım dosyaları, iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde, hazırlanacak dosya üzerine ORBEL A.Ş. adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek ihale katılım dosyalarının ilanda belirtilen gün ve saate kadar Satınalma ve İdari İşler Yönetmenliğine ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

 

 

                                                                                                                                                           Orbel A.Ş.

Genel Müdürlüğü

 

Sosyal Medya

Otopark Borç Sorgula